Kanalizacja w naszej gminie

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DĄBROWA [05.01.2010]

Budowa kanalizacji w ramach ISPY zakończona i rozliczona.
Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy Dąbrowa została wybudowana w następujących miejscowościach: Sławice, Wrzoski, Karczów, Ciepielowice, Dąbrowa, Sokolniki, Chróścina, Mechnice, na tym terenie zamieszkuje 70% mieszkańców Gminy. W trakcie realizacji tej inwestycji współfinansowanej w ramach projektu ISPA wykonano 85 km sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej i grawitacyjnej, 12 sieciowych przepompowni ścieków oraz 850 przydomowych przepompowni ścieków. Cała ta sieć jeszcze do roku 2012 na podstawie umowy z 2003 roku pozostaje własnością gminy Opole, a w jej imieniu zarządza siecią spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. (w przypadku jakichkolwiek awarii proszę dzwonić pod numer 994- pogotowie wodociągowe). Budowa kanalizacji została w 2009 roku rozliczona finansowo. Kosztowała 34.746.323 zł. Dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło 19.110.447 zł. Zgodnie z harmonogramem rat spłacana jest pożyczka zaciągnięta w 2005? roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Do spłaty pozostało jeszcze 8.468.800 + odsetki.

Korzystanie z sieci kanalizacyjnej i koszty bieżące.
Zaprojektowanych zostało 1576 przyłączy do posesji z czego do grudnia 2009r. zostało przyłączonych 1415 posesji co stanowi 90% wykonania. Bardzo dziękujemy, za sprawny przebieg procedury przyłączania zwłaszcza, że wielu mieszkańców musiało ponieść duże nakłady finansowe. Do każdego mieszkańca zalegającego z podłączeniem swojej nieruchomości do kanalizacji zostało wysłane ponaglenie. Znaczna liczba z tych osób zadeklarowała podłączenie się wiosną 2010 roku. Wodociągi i Kanalizacja zwracają się z prośbą o odsyłanie podpisanych umów na odbiór ścieków do siedziby spółki w Opolu ul. Oleska 64 lub do Urzędu Gminy w Dąbrowie. Jeśli komuś zginęła umowa lub nie została dostarczona proszą o kontakt do Biura Obsługi Klienta WiK Opole tel. 77- 4435501
Dla wszystkich nieruchomości, które podłączyły się do kanalizacji lub mają taką możliwość naliczono zgodnie z uchwałą nr XXXIV/235/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 roku opłatę adiacencką. Nie przekroczyła ona 1090 zł na jedną nieruchomość. Do tej pory wpłacono 1.196.138 zł co stanowi 77 % kwoty zakładanej. W 106 przypadkach Wójt Gminy rozłożył opłatę na raty wnioskodawcom ze względu na ich trudną sytuację finansową.
Już drugi rok z rzędu dzięki staraniom wójtów podopolskich gmin nie jest naliczana przez WIK pełna kwota amortyzacji sieci. Dzięki temu udaje się utrzymać koszt 1 m2 ścieków w rozsądnych granicach. (przy naliczaniu pełnej amortyzacji koszt 1 m3 przekroczyłby 12 zł). Stawka za 1 m3 odprowadzonych ścieków zgodnie z taryfą wynosi dla mieszkańców Gminy Dąbrowa 6,42 zł brutto za 1m3(uchwała Rady Miasta Opole). Wójt Gminy Dąbrowa wystąpił tak jak w roku ubiegłym do Rady Gminy z projektem uchwały o dopłatach do ścieków bytowych. Rada Gminy Dąbrowa na posiedzeniu w dniu 30.12.2009r. uchwaliła dopłaty do ścieków w wysokości 0,85 zł do 1 m3. Opłata którą obciążany jest właściciel nieruchomości wynosi więc 5,57 zł brutto.

Kanalizacja w wioskach nieobjętych projektem ISPY.
Ponieważ nie spełniamy kryterium 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej musieliśmy zrezygnować z drugiego etapu rozbudowy sieci w ramach Funduszu Spójności (studium wykonalności opracowane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach wykazało, że nasz wniosek przy nie zachowaniu kryterium liczby mieszkańców na km sieci nie otrzyma dofinansowania). Jednak nie zapomnieliśmy o mieszkańcach miejscowości nie objętych kanalizacją sanitarną. Chcemy wyposażyć pozostałe miejscowości na terenie Gminy w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zapisy przyjmowaliśmy do 10.06.2009r. zgłosiło się ponad 300 osób zainteresowanych zamontowaniem przydomowej oczyszczalni na terenie ich posesji. Niestety nie wszędzie można wybudować przydomowe oczyszczalnie z typowym rozsączaniem do gruntu ze względu na wysoki poziom wód gruntowych (np. Skarbiszów i Żelazna), jednakże zleciliśmy projektantowi opracowanie alternatywnych rozwiązań. Wystąpiliśmy do PROW-u z wnioskiem o dofinansowanie budowy 128 przydomowych oczyszczalni ścieków, które zamierzamy zrealizować w tym roku. Również w tym roku będziemy ogłaszać nabór na kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni. Koszt budowy w kwocie ok. 10 tys. zł pokrywa Gmina oraz mamy nadzieję dotacja z PROW-u.

Dopłaty do wywozu ścieków z szamb przydomowych na terenach nie objętych kanalizacją sieciową.
Nim jednak dojdzie do realizacji zadań wymienionych już drugi rok z rzędu dopłacamy do odbioru ścieków wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej w Opolu. Stawka za 1 m3 ścieków dostarczonych do stacji zlewnej wynosi 5,96 zł (Uchwała Rady Miasta Opole). Urząd Gminy dopłaca do 1 m3 ścieków 5,00zł brutto co oznacza, że mieszkaniec płaci 0,96 zł za 1m3 ścieków odebranych z jego posesji. Pozostała kwota to koszty transportu czyli opłata dla przewoźnika. Niestety na spotkaniu z przewoźnikami mającymi zezwolenie na wywóz nieczystości na terenie Naszej Gminy nie zdołaliśmy ustalić stawki tak jak w zeszłym roku (10,00zł + VAT za 1m3 ścieków), ale przewoźnicy ustalili, że nie będzie to więcej niż 12 zł.
Mamy nadzieję, że nasze starania spotkają się z Państwa aprobatą i zaowocują zwiększoną ilością ścieków odprowadzanych legalnie do zlewni.
Przypominam jednocześnie, że zgodnie z art.4 ust.2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa /Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15.02.2007r./ obowiązuje zakaz wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu punktami zlewnymi. Zgodnie z art.9 ust. 8 i 9 właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe/szamba/ zobowiązani są do ich opróżniania z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę. Ponieważ, zgodnie z art.6. ust.1 stawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r./Dz.U. z 2005r. Nr.236 poz.2008 z późn. zm./ właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi, przypominam o konieczności zawierania umów na odprowadzanie nieczystości przez tych przedsiębiorców. Brak dokumentów poświadczających wywóz nieczystości zagrożony jest zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r./Dz.U. z 2005r. Nr.236 poz.2008 z późn. zm./ karą grzywny. Na terenie Naszej Gminy zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych posiadają:
1.PRZEJAZD Ciepielowice ul. Długa tel. 0-77 4641013
2.BIKER Lipno 33 tel. 0-77 4607655
3.Marcin Gut Tułowice ul. Ceramiczna 3/9 tel. 0-77 4600278

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYŁĄCZANIA SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ   [05.10.2007]

 2 sierpnia 2007 roku zakończył się odbiór sieci głównych i przepompowni dla kanalizacji obejmującej miejscowości: Sławice, Wrzoski, Chróścina – Osiedle.

Zgodnie z porozumieniem z 2003 roku na okres 5 lat cała sieć przekazywana jest beneficjentowi końcowemu projektu ISPA czyli gminie Opole. W jej imieniu odbiorem ścieków oraz konserwacją wszystkich urządzeń zajmować się będzie spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, a po okresie 5 lat i po powrocie sieci na stan gminy Dąbrowa - firma wyznaczona przez naszą gminę.  

Obecnie po oddaniu sieci głównych spółka WIK powinna skontaktować się z Państwem i przekazać warunki wykonania przyłącza np pocztą (o czym informowaliśmy w numerze 8/2007 gazetki „Życie Gminy Dąbrowa”). Niestety z powodu kłopotów organizacyjnych w spółce procedura przyłączania następuje na razie jedynie na wniosek mieszkańca. Takie wnioski zgłosiło już ponad 70 % mieszkańców Sławic i 10 % Wrzosek i Chróściny. Gmina zaproponowała pomoc WIK-owi przy przekazywaniu dokumentów z warunkami, ale spółka chce to robić sama. Ponieważ jednak gminie zależy na szybkim („idzie zima”) i skutecznym przeprowadzeniu akcji postanowiliśmy dostarczyć Państwu taką informację:

Aby móc przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcy wymienionych wyżej wiosek powinni uczynić następujące kroki:

 1. Pobrać z WIK-u warunki wykonania przyłącza pomiędzy studzienką kanalizacyjną a instalacją wewnętrzną. W tym celu należy pod numerem  telefonu (077) 44-35-561 lub (077) 44-35-562 zgłosić wniosek o wydanie warunków. Pracownicy WIK-u w ciągu jednego dnia przygotują dokumenty, które będzie można odebrać w siedzibie spółki w Opolu przy ulicy Wodociągowej. Jeżeli mieszkańcy nie mają możliwości dojazdu do Opola, to WIK prześle dokumenty pocztą.
 2. Wykonać we własnym zakresie lub z pomocą specjalistycznej firmy przyłącze pomiędzy studzienką kanalizacyjną a instalacją wewnętrzną w takiej formie, aby można je było sprawdzić.
 3. Zgłosić spółce WIK przyłącze do odbioru. Fachowcy z WIKu lub firmy współpracującej z WIKiem powinni w ciągu jednego dnia przyjechać i dokonać odbioru przyłącza.
 4. Złożyć wypełniony wniosek (najlepiej osobom odbierającym przyłącze) o umowę odbioru ścieku pomiędzy mieszkańcem a spółką Wodociągi i Kanalizacja  (wzór wniosku w załączeniu) i jednocześnie oświadczyć, że w terminie np 3 miesięcy dostarczą dokumentacją geodezyjną powykonawczą. Niestety wykonanie dokumentacji powykonawczej leży po stronie właściciela nieruchomości. Oświadczenie powyższe pozwala na podpisanie umowy i natychmiastowe zrzucanie ścieków, a  wykonanie geodezji może być przeprowadzone w terminie późniejszym.
 5. Podpisać umowę na odbiór ścieków ze spółką.

 

Dodatkowo w związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszej gminy informujemy, że właściciele nieruchomości muszą liczyć się z następującymi kosztami:

 • koszt wykonania przyłącza (kwota zależna od długości przyłącza, od utrudnień terenowych, od tego czy  wykonujemy je we własnym zakresie czy z pomocą firmy)
 • opłata przyłączeniowa dla WIK-u (około 100 zł brutto)
 • wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (od 200 do 300 zł brutto w zależności czy geodeta będzie zamówiony dla jednostkowych przypadków czy dla grupy mieszkańców)

Koszty mieszkańców związane z  korzystaniem z sieci:

 • opłata za odbiór ścieków (w tym roku 4,97 brutto za 1 metr sześcienny, w 2008 roku cena nieznacznie wzrośnie i będzie znana po uchwale Rady Miasta Opola)
 • w przypadku przepompowni ciśnieniowych dochodzi koszt prądu szacowany na  ok. 30 zł rocznie.

W związku z budową kanalizacji, której wartość w gminie Dąbrowa przekracza 40 milionów złotych w tym z budżetu gminy wydatkowano kwotę 19 milionów złotych  Rada Gminy w 2005 roku na wniosek Wójta Ludwika Juszczaka podjęła uchwałę o opłacie adiacenckiej (przypominamy, że gmina Dąbrowa ani jakikolwiek Komitet Społeczny nie prowadził do tej pory żadnych zbiórek pieniędzy na kanalizację jak to miało miejsce w innych gminach). Stąd poza kosztami opisanymi wyżej opłata adiacencka będzie jedyną formą udziału mieszkańców w kosztach tej olbrzymiej inwestycji. Opłata adiacencka zostanie naliczona, po zakończeniu inwestycji, indywidualnie dla każdej nieruchomości i zgodnie z obietnicami poprzedniego Wójta nie przekroczy 2000 zł i może być rozłożona na raty nawet na okres 10 lat.

Kanalizacja etap I  [informacja z marca 2007]

Mimo wielu wyjaśnień na styczniowych zebraniach wiejskich oraz w numerach 1/2007 i 2/2007 naszej gazety dochodzą do nas ciągle informacje o niejasnościach w kwestii kanalizacji. Pragnę więc jeszcze raz powtórzyć podstawowe informacje:

 1. W 2001 roku podjęto decyzję o przystąpieniu gminy Dąbrowa do kanalizacji w ramach projektu ISPA. Na terenie gminy Dąbrowa zaprojektowano 1683 przyłączy z czego 864 przyłączy ciśnieniowych (studzienka z wymuszonym przepływem za pomocą pompki) oraz 819 przyłączy grawitacyjnych.
 2. W 2003 roku podpisano porozumienie na mocy którego,  głównym zlecającym całą kanalizację na terenach miasta Opole, gmin Dąbrowa, Komprachcice, Chrząstowice, Łubniany, Prószków, Tarnów została gmina Opole a w jej imieniu Biuro Projektu Funduszu Spójności (PIU).
 3. W 2005 roku okazało się, że w niektórych gminach niedoszacowano inwestycji. Aby więc zmieścić się w całkowitej kwocie przeznaczonej na inwestycję trzeba było zmienić zakres dokumentacyjny na zakres „skrócony”. To skrócenie polegało na przesunięciu studzienki grawitacyjnej z miejsca projektowanego na miejsce oddalone o 1-2 metr od granicy posesji. Decyzję w tym względzie podjęła gmina Opole. Wójt gminy Ludwik Juszczak otrzymał w marcu 2006 r. (ksero pisma zamieściłem w nr 1/2007 naszej gazetki) a potem w maju  tegoż roku listy od PIU z informacją o skróceniu przyłączy przy jednoczesnym stwierdzenie, że jest możliwość wykonania przykanalików w pełnym zakresie, ale w 100 % ze środków gminy. Ówczesny Wójt nie zdecydował się na to rozwiązanie, które kosztowałoby gminę dodatkowe 1,8 miliona zł i mogłoby doprowadzić do utraty płynności finansowej gminy. Kiedy objąłem  stanowisko wójta prace kanalizacyjne już trwały i kanalizację grawitacyjną realizowano w „skróconym” zakresie czyli do 2 metrów6 metrów, aby nie dochodziło do zakłóceń (przewody zasilające mogą być dłuższe). od granicy posesji. Nie było więc fizycznej możliwości jakichkolwiek zmian. W tym miejscu warto odpowiedzieć tym mieszkańcom, którzy pytają czemu nie przesunięto studzienek ciśnieniowych dalej od budynków. Otóż jak tłumaczą fachowcy z firm budujących kanalizację, studzienki należące do systemu kanalizacji ciśnieniowej nie przemieszczono, gdyż skomplikowałoby to podłączenie elektryczne. Skrzynka sterownicza do tych pompek powinna być umieszczona na budynku, a przewody sterujące nie mogą być dłuższe niż 6 m
 4. Wykonanie ostatniego przyłącza od studzienki do instalacji wewnętrznej zgodnie z ustawą jest w gestii właściciela nieruchomości. Doskonale rozumiem, że w wyniku zaistniałej sytuacji opisanej w punkcie 3, w wielu przypadkach mieszkańcy będą musieli wykonać przyłącza o długości nawet do 20 metrów. Ustawy finansowe zabraniają mi jednak wydawać państwowych pieniędzy na ten cel. Gmina dołoży jednak wszelkich starań, aby pomóc szczególnie osobom starszym, samotnym w realizacji tego zadania, tak aby wszyscy mogli się podłączyć i jednocześnie abyśmy uzyskali odpowiedni efekt ekologiczny. Jednocześnie przypominam, że mieszkańcy, którym montowane są studzienki mogą zwrócić się do wykonawcy o pomoc techniczną przy zainstalowaniu kolanka, rury i korka, które umożliwią  podniesienie poziomu, do którego później trzeba będzie podłączyć instalację wewnętrzną.

 

Z ostatniej chwili: firma Hydromont rozpoczął kontynuację  w tym tygodniu prac w Dąbrowie.

 

Kanalizacja etap II.

Zgodnie z obietnicą  garść informacji:

 1. 1 lutego 2007 roku odbyło się spotkanie u prezydenta Zemabczyńskiego w sprawie II etapu kanalizacji, na którym zawarte zostało wstępne porozumienie między Opolem, Komprachcicami i Dąbrową w celu wspólnego przeprowadzenia II etapu kanalizacji. W naszej gminie zakres kanalizacji obejmowałby wioski: Narok, Niewodniki, Żelazną i Skarbiszów. Do 15 lutego gminy przygotowały zakres rzeczowo – finansowy inwestycji.
 2. 22 lutego w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja odbyło się spotkanie prezydenta Zembaczyńskiego i wójtów Komprachcic i Dąbrowy tworzących aglomerację opolską oraz wójtów aglomeracji tarnowsko-izbickiej i turawsko-łubniańskiej.
 3. Obecnie trwają prace nad ustaleniem i wyłonieniem instytucji prowadzącej całą inwestycję i beneficjenta końcowego. Wnioskowanie o środki unijne powinno być przeprowadzone na początku przyszłego roku. Realizacja będzie jednak zależna od harmonogramu, według którego będą przydzielane środki unijne w latach 2007-2013 na konkretne działania związane z budową kanalizacji.
   
   
   

 drukuj  |  publikacja/modyfikacja: 2007-10-09 12:11:13 / 2010-01-27 10:12:24

 poleć nasz serwis www

 
ostatnia modyfikacja: 2012-10-25 14:03:22