Czy szkoła musi posiadać BIP?

AdobeStock_279816463.jpeg

Jak wybrać BIP dla szkoły?

Zgodnie z konstytucją dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego obywatela. Obywatel ma zatem pełny wgląd do informacji na temat działalności organów publicznych. Powszechność dokumentów w wersji elektronicznej sprawia, że organy publiczne udostępniają Biuletyn Informacji Publicznej na stronach internetowych. Jak przygotować BIP? Czy szkoły są zobowiązane do jego stworzenia?

Czym jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych, które służą powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Biuletyn uruchomiono na podstawie Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz.U. Nr 67, poz. 619).

W BIP znajdują się informacje publiczne na temat statusu prawnego podmiotu, jego organizacji, kompetencji, posiadanego majątku i zasad funkcjonowania. Ponadto w biuletynie udostępnia się listę osób sprawujących funkcje w podmiocie (np. dyrektorów szkół) oraz zakres ich kompetencji. Informacja publiczna to również dane na temat stanu przyjmowanych spraw, prowadzenia rejestrów, ewidencji i archiwów oraz dokumenty urzędowe.

W rozporządzeniu MSWiA w sprawie BIP określono, w jaki sposób mają działać serwisy internetowe udostępniające biuletyny. Dostęp do BIP uzyskuje się poprzez stronę główną biuletynu lub strony podmiotowe. Dokument umieszcza się na przykład na stronie internetowej szkoły.

Kto powinien posiadać BIP?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, do tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej zobowiązano organy władzy publicznej oraz samorządów gospodarczych i zawodowych. Ponadto BIP muszą posiadać podmioty, które reprezentują:

-     państwowe osoby prawne,
-     osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego,
-     państwowe jednostki organizacyjne,
-     osoby i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.

BIP tworzą również związki zawodowe i ich organizacje, partie polityczne i inne podmioty, które wykonują zadania publiczne.

Czy szkoła musi posiadać BIP?

W ustawie szkoły nie zostały wymienione jako zobowiązane do posiadania BIP, jednak jeśli placówka wykonuje zadania publiczne i korzysta z publicznych środków, powinna przygotować biuletyn. Obowiązek udostępniania informacji publicznej ciąży na dyrektorze szkoły.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe, zadaniem dyrektora szkoły jest zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Ponadto dyrektor odpowiada za realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych. Jest zatem osobą, która reprezentuje jednostkę organizacyjną, wykonującą zadania publiczne. Wynika z tego, że dyrektor szkoły w świetle art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej.

Obowiązek udostępniania informacji publicznej dotyczy zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych. Prywatne szkoły również realizują zadania publiczne, co podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I OSK 1630/11. Sędzia w orzeczeniu wskazał, że „prowadzenie szkoły przez osoby prawne lub osoby fizyczne nie przesądza o odmiennym charakterze zadań wykonywanych w ramach systemu oświaty. Podmioty reprezentujące takie szkoły są zatem zobowiązane do udostępniania informacji publicznych w zakresie dotyczącym wykonywania przez te szkoły zadań publicznych”.

BIP dla szkoły - jakie funkcje powinien spełniać?

W Biuletynie Informacji Publicznej szkoły powinny znaleźć się przede wszystkim informacje na temat statusu prawnego placówki. Dotyczy to aktu założycielskiego, statutu oraz aktów prawnych obowiązujących wewnątrz szkoły. Ponadto w BIP wskazuje się organ prowadzący szkołę, sposób finansowania jej działalności oraz organy, które sprawują nadzór nad placówką (np. kuratorium).

Informacja publiczna na temat placówek oświatowych dotyczy również danych na temat godzin pracy szkoły, liczby oddziałów, celów i zadań realizowanych przez dyrektora oraz grono pedagogiczne, a także wskazania organów i osób sprawujących funkcje w szkole (powinno się wykazać kompetencje każdej z tych osób). Ponadto w BIP ujawnia się majątek, którym dysponuje placówka.

BIP dla szkoły powinien przede wszystkim dostarczać informacji na temat funkcjonowania placówki w jakości, która nie pozostawia wątpliwości co do treści biuletynu. Zabronione jest stosowanie w nim niewyjaśnionych skrótów, poza skrótami, które są powszechnie używane i rozumiane. Dyrektor udostępnia w BIP dane na temat sposobów przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności ich rozstrzygania, prowadzenia rejestrów, archiwów i ewidencji. Dodatkowo niezbędne jest przestawienie zasad naboru kandydatów na wolne posady, treści aktów administracyjnych, wystąpień, stanowisk i wniosków organów, które sprawują kontrolę nad placówką. Więcej informacji pod tym linkiem: https://www.netkoncept.com/55/biuletyn-informacji-publicznej.html .

Jak wybrać i założyć BIP?

Założenie BIP dla szkoły jest proste i szybkie, jeśli zaufa się  specjalistom, świadczącym kompleksowe usługi dla samorządów i innych organów im podlegających. Wybierając BIP, powinno się zwrócić uwagę, czy jest on zintegrowany ze stroną www i Systemem Obiegu Dokumentów. Integracja z SOD, automatyzuje proces publikowania treści bezpośrednio na stronie www lub BIP.

BIP dla szkoły powinien być dostępny w standardzie WCAG 2.1 dla osób słabowidzących. Treści umieszczane w biuletynie wyświetla się w czterech kontrastach oraz w różnych rozmiarach czcionki. Możliwe jest zamówienie biuletynu rozbudowanego o funkcję odczytywania informacji przez lektora i korzystanie z jego pomocy w celu poruszania się po stronie. Rozbudowa BIP o moduł aktów normatywnych umożliwia natomiast publikowanie i przeglądanie aktów prawnych związanych z działalnością placówek oświatowych.

Dane publikowane w BIP przygotowanym przez netkoncept.com są dostępne w formacie XML. Jest to uniwersalny format, który spełnia wymogi przezroczystości technologicznej opisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Ponadto BIP w netkoncept.com jest kompatybilny z aplikacją mobilną i spełnia wymogi Deklaracji dostępności.

Biuletyn jest wdrażany przez specjalistów z netkoncept.com nawet do 2 godzin od złożenia zamówienia. Jeśli zamówienie obejmuje dodatkowe wymagania, czas wdrożenia będzie dłuższy. Wykonanie kopii lub migracji dotychczasowego BIP do nowego biuletynu bądź stworzenie spersonalizowanego BIP, może potrwać do kilku dni.

Po stworzeniu i wdrożeniu BIP, specjaliści oferują szkolenie z zakresu obsługi biuletynu, wsparcie telefoniczne lub mailowe oraz pomoc w publikowaniu treści.

Więcej informacji na temat BIP Skontaktuj się
Przewiń do góry