REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Urzędnik na wakacjach”

 

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Urzędnik na wakacjach” zwanego dalej „Konkursem” jest Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy Netkoncept sp. j. ul. Partyzancka 5a, 45 - 801 Opole zwany również „Organizatorem”.

 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook ani z nim związany. 

 3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane przez urzędników podczas wakacyjnego wypoczynku w dowolnym miejscu w kraju lub na świecie. 

 4. Konkurs przeprowadzony jest za pośrednictwem platformy Facebook i zostanie ogłoszony na profilu fanpage Organizatora.

 5. W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia i posiadająca swój osobisty profil na FB. 

 6. Udział w konkursie jest bezpłatny, każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.

 7. Aby wziąć udział w konkursie, należy umieścić w komentarzu pod wpisem konkursowym, dostepnym na fanpage netkoncept.com własne zdjęcie z wakacji oraz dołączyć hashtag: #urzędniknawakacjach. Na zdjęciu mogą znajdować się również przyjaciele i rodzina. 

 8. Odpowiedzialność za publikację wizerunku osób trzecich znajdujących się na konkursowych zdjęciach ponosi osoba publikująca zdjęcie.

 9. Terminarz:

 

 • czas trwania konkursu: 01-31.07.2021 r.

 • obrady jury i ocena zgłoszonych fotografii: 2-3.08.2021r.

 • ogłoszenie wyników: 04.08.2021 r.

 1. Zdjęcia będą oceniane pod kątem kreatywności liczy się pomysłowość i inwencja twórcza. 

 2. Najciekawsze zdjęcia będą wybrane przez jury w składzie:

 • Przewodniczący Jury - Mateusz Chudy

 • Członek Jury - Grzegorz Zieleźny

 • Członek Jury - Jarosław Krysztofiak

 • Członek Jury - Marta Stelmach

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

NAGRODY

 1. W ramach konkursu przewidziane są 3 nagrody za I, II i III miejsce”

I miejsce - rodzinna wejściówka do Jura Parku - do wyboru Krasiejów, Bałtów lub Solec Kujawski, smartwatch, zestaw gadżetów Netkoncept i Jura Parku.

II miejsce - smartwatch, zestaw gadżetów Netkoncept i Jura Parku.

III miejsce - zestaw gadżetów Netkoncept i Jura Parku.

 1. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

 2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

 4. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na fanpage Organizatora w dniu 4.08.2021r.

 5. Laureat jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej, za pośrednictwem komunikatora Messenger, w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.netkoncept.com.

 2. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 4. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 roku.

 5. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

Przewiń do góry